update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

มอบเวชภัณฑ์ชุดคุ้มครองชายแดน

ตาก นายมานพ ยะเขียวนายก อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มอบหมายให้ ร.ต.ทวีเกียรติ บัวหริ่ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่และพยาบาล  รพ.นครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล  มอบเวชภัณฑ์ และตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับชุดคุ้มครองหมู่บ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ 5 เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจการเฝ้าระวังและตรวจตราแนวชายแดนไทย – พม่า ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองตามลำน้ำเมย และท่าข้ามที่ 34 (ท่าศาลเจ้า) โดยมีนายจำรงณ์ นิลช่วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ