15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรีติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดลำปาง

ลำปาง (25 กันยายน 2563) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้คณะกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

โดยช่วงเวลา 11.15 น. เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินสนองพระราชดำริ พร้อมกับเยี่ยมชมผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ทั้งนี้คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในปี 2561 จำนวน 37,664,000 บาท ให้กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลอยฯ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดความจุ 501,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงสนับสนุนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 5 หมู่บ้านรอบโครงการฯ จำนวน 767 ครัวเรือน รวม 2,468 คน ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้การทำการเกษตรได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับราษฎร

ต่อมาเวลาประมาณ 15.20 น. เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การนี้ได้รับทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎร 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน กรมชลประทานได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร มีอาคารประกอบและระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,240 เมตร ปัจจุบันสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัย และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน ของตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 739 ครัวเรือน 1,917 คน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรจำนวน 1,500 ไร่ และช่วงฤดูแล้งจำนวน 500 ไร่

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ทักทายและกล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และมีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน

จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการฯ เพื่อสร้างร่มเงาและรักษาความชุ่มชื้นให้แก่แผ่นดินตลอดไป