update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีเลือกตั้งใหม่3แห่ง

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. นายกเทศมนตรีตำบลพระธาตุปู่ก่ำ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายอธิวัฒน์ ลิขิตดำรงกุล 2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) นายเสงี่ยม มหาวรรณ 2) นายเทพนคร ปันหมี 3) นายชัยวัฒน์ ธานีจิรัฐิติกาล 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ นายธนกร ด้วงภู่ทิม

*****ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444