15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 29 แห่งทั่วประเทศ

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอนายายอาม เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ นายอัจฉริยะ กิจอุดม 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายพิสิษฐ์ ประเสริฐพงษ์ 3. สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายธนเดช ศรีเพ็ชร์ 4. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ นางสาวกุลลภัสสร์ ศีลภูษิต

*****5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายปรีชา จิรวงศ์สุธารมณ์6. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายชัชชัย จันทะสีลา 7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้แก่ นายบรรเทิง เพิ่มพูนผล 8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเครือ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ นางนิยม ผลประสาท 9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอมศีล เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายวีรพงษ์ พุกกะรัตน์ 10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ นายธวัชชัย ชัยกิตติภรณ์  11. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นายมงคลชัย ฟูกลิ่น12. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลช่องแค เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นางนพวรรณ ศรีประเสริฐ13. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างคอม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายธนเวชน์ กุตัน 14. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักตบ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายธนกร จันทร์ดา

*****15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางบานเย็น สุโพธิ์แสน 16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายอนนต์ แก้วที 17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ นายโชคชัย คล้ายแจ่ม 18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ นายธนภัทร เพ็ชร์โรจน์ 19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นางสาววัลภา ถิ่นทวี 20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้แก่ นายวีรพงษ์ ศรีพิทักษ์ 21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้แก่ นายวิรัตน์ หว้านหอม 22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่แตง เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ นายสมพร นาเสริฐ 23. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้แก่ นายศรัทธา แสงวิชัย 24. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ได้แก่ นายจิรวัฒน์ คำวงษา

*****25. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายวิโรจน์ แก้วควนสูง 26. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายระภี ร่วมวงศ์ 27. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ นายมานิต วิจิตรศักดิ์ 28. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายสุนัน วงษ์ชนะ 29. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นางสาวหนูทัศน์ โหรานิคม ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444