15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

คลังจังหวัดจัดฝึกอบรมโครงการ คบจ. ร้อยเอ็ดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิ.ยง 67 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ  รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ คบจ. ร้อยเอ็ดส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรม บ้านปรางค์กู่ ส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์ภู่ อำเภอธวัชบุรี สร้างรายได้สู่ชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่  เข้าร่วมกิจกรรม

*****นายอานนท์ จันทร์สุข คลังจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบกิจการโฮมสเตย์และการบริหารจัดการ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลัง ประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้านนโยบายการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่(Area Based) โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เห็นความสำคัญของนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

*****โดยนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานสร้างอาชีพ และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชน จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ คบจ. ร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนยลวิถี วิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการฯ จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดทำอุโมงค์น้ำและประดับไฟ ในงานประเพณีสงกรานต์และประเพณีบุญสรงกู่ ประจำปี 2567 บริเวณพื้นที่ปรางค์กู่ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567 และการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการประกอบกิจการโฮมสเตย์ การบริหารจัดการกิจการและการขอรับการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Home Stay) รวมทั้งการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ สามารถจัดตั้งโฮมสเตย์และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน มีการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคุณธรรมบ้านปรางค์กู่ จำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เป็นผู้ให้ความรู้

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ