update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรสกลนคร เชิญชวนชาวนาลงทะเบียน

สกลนคร..0นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดสกลนคร  กล่าวว่า ขณะนี้ชาวนาสกลนครมาลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว187,752 ครัวเรือนรวมเนื้อที่ 2,232,147 ไร่ ขอเชิญชวนชาวนาที่ตกหล่นมาลงทะเบียนเกษตรกรก่อนการเก็บเกี่ยวพร้อมสรุป มาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64