update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เปิดสวนโซลาร์ลอยน้ำ ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

***ระยอง..0นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธาน บ.ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ประธานเปิด สวนโซลาร์ลอยน้ำ ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อสายวันที่ 23 พ.ย โดยมี นายอนันต์  นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นายนภดล  ปิ่นสุภา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผจก.ใหญ่ ไออาร์พีซี พร้อมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

***นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  กล่าวว่า  การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี ถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ บริษัทฯได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์  มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี  เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน

*** สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี คือ ทุ่นลอยน้ำ เป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE หรือ โพลิเอทิลีนความหน้าแน่นสูง มีคุณสมบิช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา  ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อแสง UV และทนต่อแรงกระแทก มีอายุการใช้งานของวัสดุยาวนานถึง 25 ปี ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10,501 ตัน หรือ เทียบเท่าการปลูกป่าราว 10,000 ต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ แก้มลิง ช่วยบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้งในเขต อ.เมือง ระยอง

***ด้านนายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง กล่าวว่า  ประเทศไทย มีพื้นที่ผิวน้ำคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ประเทศ หากสามารถนำพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้มากขึ้น โครงการสวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี จึงนับเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนกับจังหวัดระยอง และสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติ…0000