update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรนครศรีฯประชุมสัญจรวิสาหกิจชุมชน

***นครศรีธรรมราช..0นายนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรสัญจร ครั้งที่ 17ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 อ.นาบอน พร้อมพบปะ ให้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนงานของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าเกษตร อาหารเกษตรปลอดภัย การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อส่งต่อนักท่องเที่ยว การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น

***โดยมีหน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ สถาบันการศึกษา และสมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากทุกอำเภอ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ทั้งนี้ เครือข่ายฯได้นำสินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอต่าง ๆ มาจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายในเวทีการประชุมสัญจรครั้งนี้ โดยให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรดึงศักยภาพของพื้นที่ในมิติต่าง ๆ มาแสดงให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ สัมผัส การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลดการทำเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว หันมาทำเกษตรผสมผสาน หรือทำสวนสมรมตามศาสตร์พระราชา ให้เป็นที่เรียนรู้ดูงานให้ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง  

***นางจริยา หาญนิวัติกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ชี้แจงรายละเอียดโครงการงบจังหวัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ.นครศรีธรรมราช อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัด วงเงินงบประมาณ 2,892,500 บาท ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

***อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพและความพร้อม หากทุกกลุ่มร่วมสร้างความเข้มแข็ง จับมือไปด้วยกันในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ก็จะยังความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยกันอย่างยั่งยืน