23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ไอเดียเก๋ออกแบบ OTOPรูปแบบกระเช้าของขวัญ

***ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์  ศิริมาศ  ผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานในการจัดงานออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP  ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝาก  ที่บริเวณศูนย์และจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดหวัดเมื่อสายวันทมี่ 3 ธ.ค.โดยมี ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายเธียรชัย พุทธรังษี  นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ. และหัวหน้าส่วนราชการ โดยการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด/บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  จำกัด  OTOP  Trader  กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 20 อำเภอ  กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีบูธแสดงสินค้า OTOP ร่วมจำหน่ายในงานหลากหลาย

***นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้มีการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนรวมถึงส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งซึ่งรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการให้เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศและได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง

***กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝาก ในรูปแบบของกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  2564   ซึ่งเป็นเทศกาลส่งความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอีกทั้งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  อยู่บนพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้สโลแกน  “ซื้อสินค้า OTOP เพียง 1 ชิ้น รายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ให้มีกิน มีใช้ หลายครอบครัว”