24 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดประชุมขยายเวลาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาด (Lumpy Skin Disease)

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 7/2566 โดยมี คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้นายสนอง กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี (โรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค-กระบือ จำนวน 15 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจตุรพักตรพิมาน โพนทอง หนองพอก ธวัชบุรี สุวรรณภูมิ อาจสามารถ ทุ่งเขาหลวง เกษตรวิสัย ศรีสมเด็จ ปทุมรัตต์ โพนทราย เมืองสรวง โพธิ์ชัย เมืองร้อยเอ็ด และอำเภอจังหาร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา

*****โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค-กระบือ รวม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออาจสามารถ อำเภอโพนทอง และอำเภอสุวรรณภูมิ เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค – กระบือ เนื่องจากมีเกษตรกรที่ประสบภัยฯ จำนวน 10 อำเภอ ยังดำเนินการช่วยเหลือไม่เรียบร้อย ตามเดิมที่ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 ขอขยายอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2566

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ