25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “งานเครือข่ายเกษตรกรมั่งคั่ง เสริมพลังเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก”

*****บุรีรัมย์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เพิก เลิศวังพง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “งานเครือข่ายเกษตรกรมั่งคั่ง เสริมพลังเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงการยางแห่งประเทศไทย นางสาวนิกร สมมุ่ง รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายเดือน มหาสาร เกษตรอำเภอสตึก หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอสตึก และเครือข่ายเกษตรกรมั่งคั่ง เสริมพลังเศรษฐกิจไทย ร่วมให้การต้อนรับ

***** นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานเครือข่ายเกษตรกรมั่งคั่ง เสริมพลังเศรษฐกิจไทย RAOT สู่มาตรฐานโลก” การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2566  ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองนำไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนยาง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการบริหารจัดการยางพาราแบบครบวงจรร่วมกัน  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของปราชญ์ชุมชน เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบผลสำเร็จ จากการได้รับเงินอุดหนุนของการยางแห่งประเทศไทย

***** ผู้เข้าร่วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบกิจการยาง ส่วนราชการ เอกชน พนักงาน กยท. และผู้ที่สนใจทั่วไป กว่า 1,500 คน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ห้าดาวจากชาวสวนยางทั่วประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ต่างๆจากยางพาราที่ได้รับความนิยมจากทั่วทุกภาคของประเทศ การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง และการแจกต้นกล้าพันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่มาร่วมงาน คนละ 2 ต้น  พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากร ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพชาวสวนยาง ในกิจกรรมสวนยางยั่งยืน ผู้แทนนักวิชาการ ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรต้นแบบสวนยางยั่งยืน และผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ