ข่าวอปท.ข่าวเกษตรข่าวเด่น

กระทรวงเกษตรฯแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว หลังจากที่ถูกต่อต้าน

จากกรณีที่กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง พื้นที่ 468 ไร่ มีทำนบดินสูง 48 เมตร ยาว 474 เมตร มีความจุน้ำประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้งบประมาณผูกพันในระหว่างปี 2564 – 2566 เป็นเงิน 675 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ ต.หนองธง ซึ่งสามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งได้มากกว่า 7,500 ไร่ จำนวน 2,090 ครัวเรือน มากกว่า 7,700 คน โดยได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงท่วมท้นจากคนในพื้นที่ ต.หนองธง ต่อมาได้มีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มน้อยได้ออกมาคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว และเดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในขณะกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี รมว.เกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นกัน ตามข่าวที่เสนอมาแล้วนั้น

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว เนื่องจากปรากฏว่ามีราษฎรกลุ่มเครือข่ายรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านเห็นว่าสมควรศึกษาแนวทางดำเนินการบริหารจัดการน้ำ โดยให้มีผลกระทบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงสำรับประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง และแนวทางการบริหารจัดการน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธานกรรมการ และให้รายงานผลกาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ รมว.เกษตรฯได้รับทราบภายใน 60 วัน ข่าวคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป