update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 2 จับมือโรงเรียนระยองวิทยาคม เปิดอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชนนักเรียน มุ่งสร้างแรงบันดาลใจเรียนต่อในระดับอุมศึกษาด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน:กิจกรรมค่ายเขียนเชิงกฎหมายและความเรียงทางรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566’The Dream Begin ค่าย เขียน ฝัน’ที่หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมืองระยอง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 98 คน มีนายชลิต ขวัญแก้ว นายสุพัฒน์  อินทรสายัณห์ กรรมการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 2 นายมานิฏฐ์ เล็กโล่ง ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ

*****จัดขึ้นโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 2 สภาทนายจังหวัดระยองและโรงเรียนระยองวิทยาคม โดยมีวิทยากรเป็นอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาค 2 สภาทนายความจังหวัดระยอง มาให้ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการเขียนและความเรียงทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กนักเรียรในการเรียนรู้เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์  นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่กฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนนักเรียน และ ปชช.ทั่วไปด้วย เพื่อป้องกันการพลั้งเผลอ กระทำการใดๆ จนกลายเป็นความผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกด้วย

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน