15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรีติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ในเวลา 09.30 น. องคมนตรี และ คณะฯ เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าบง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามที่ราษฎรตำบลเจริญเมือง ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กรมชลประทาน เมื่อปี 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางฯ โดยการเสริมทำนบดินและปรับปรุงทางระบายน้ำล้น เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำจากเดิม 1,450,000 ลูกบาศก์เมตร เป็น 1,650,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ในการทำนาปลูกข้าวและปลูกพืชผัก ในช่วงฤดูฝน จำนวน 4,000 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่ ส่งผลให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จากนั้นได้ พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พบว่าราษฎรมีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะฤดูแล้ง ตามที่ราษฎรตำบลสันมะเค็ต ขอพระราชทานโครงการฯ

โดยกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังพักน้ำ บ่อแยก และท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 35 แห่ง และส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และฤดูแล้ง จำนวน 2,500 ไร่ และช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรทั้งสิ้น 136 ครัวเรือน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎร และบรรเทาปัญหาให้สามารถประกอบอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้น.