update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

***อุตรดิตถ์..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนฝ่ายฆราวาสในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธ.ค. 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดยมี พระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง เป็นตัวแทนฝ่ายสงฆ์ นายฟาเรฮัก รัตน์ทวีป อิหม่ามประจำมัสยิดอัดดาอีย์ ผู้แทนศาสนาอิสลามและศาสนาจารย์สมบัติ ส่องแสง ผู้แทนศาสนาคริสต์ 

พร้อมด้วย นายพิภัช  ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์และนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล  รอง ผวจ.และ นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่าจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ศาสนานิกชนทุกศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นทุกระดับ และประชาชน เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ร่วมงานดังกล่าว

***สำหรับการจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธ.ค.รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติทางศาสนา โดยดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการคัดกรองตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด