Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

กนอ.มอบ”ธงขาว-ดาวเขียว”ให้โรงงาน

ระยอง สายวันที่ 25 ก.ย.น.ส.สมจินณ์  พิลึก  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานมอบ ธงขาว-ดาวเขียว และ ธงขาว-ดาวทอง ต่อเนื่องปีที่ 6 ให้กับโรงงานที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง โดยมี นายวิฑูรย์  อยู่ทิม  รองผู้ว่าการฯ นายประทีป  เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ นางนลินี  กาญจนามัย ผอ.ท่าเรือมาบตาพุด  นายฉกาจ  พัฒนศรี  ผอ.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และตัวแทนโรงงานที่เข้ารับ

น.ส.สมจิณณ์  กล่าวว่า  โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หรือ ธงขาว-ดาวเขียว เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นองค์การที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง  โดยปี 2562 มีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในเกณฑ์ดี รับมอบธงขาว-ดาวเขียว จำนวน 123 โรง และมอบธงธรรมาภิบาลฯให้กับสถานประกอบการที่รักษามาตรฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี หรือ ธงขาว-ดาวทอง  รวมทั้งสิ้น 67 แห่ง

“สะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนเป็นที่ยอมรับได้ของภาคประชาชนและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”น.ส.สมจิณณ์  กล่าวและว่า คณะทำงานตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กนอ.ผู้พัฒนานิคมฯ  ผู้ประกอบการ  หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  สื่อท้องถิ่น และชุมชนโดยรองนิคมฯทั้งในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็ก ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 10 ด้าน   นอกจากนั้น กนอ.ยังกำหนดเกณฑ์การตรวจประเมินด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรอบนิคมฯ มีอาชีพ มีรายได้ ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย