Uncategorized

Uncategorizedการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

บนว.ครบ 85 ปี เพื่อนพ้องน้องพี่ ภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสานฝัน พัฒนา ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้าฯให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ทดแทนสนามกีฬา

*****นครศรีธรรมราช..

Read More
Uncategorizedกีฬาข่าวเด่น

ผู้ว่าฯแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “อบจ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

*****อุตรดิตถ์..ผู้ส

Read More
Uncategorizedข่าวอปท.ข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ปศุสัตว์มอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนยืมเพื่อการผลิต

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื

Read More
Uncategorizedข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

สอวช. ปลื้ม สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 15 ประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนการใช้แนวคิดเศรษฐกิจ บีซีจี ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ลดเหลื่อมล้ำ ขจัดยากจนข้ามรุ่น บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื

Read More