update newsข่าวเด่นสาธารณสุขไลฟ์สไตล์

ผอ.รพ.บ้านโป่งน้อมคารวะผู้อาวุโส

ราชบุรี..0 นพ.ธิติ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2563 “ร้อยรัก รวมใจ สายใยผูกพัน วันเกษียณอายุราชการ” เพื่อแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณในฐานะที่เป็นคนรุ่นก่อน ที่ได้สร้างคุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม

สำหรับปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 26 คน โดยมี นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร น.ส.เสาวลักษณ์ เอี่ยมละออ ในนามรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ.วิศรุต อิงคณิสร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานองค์กรแพทย์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของที่ระลึกและแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ บรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ