update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อบจ.นนทบุรีลงนาม สปสช.จัดกองทุนฟื้นฟูผู้สูงอายุ

นนทบุรี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี ร่วมลงนามในข้อตกลง (MOU) ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด  โดยมี นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย  นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี   สภาคนพิการหรือชมรมคนพิการจังหวัดนนทบุรี  และนางจินตนา กราวปัญญา  หัวหน้าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5 ) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.

นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี  กล่าวว่า สปสช. ดำเนินการตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส่วนหนึ่ง สมทบกับเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อีกส่วนหนึ่งในจำนวนที่เท่ากัน  เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพจากหน่วยบริการ สถานบริการ หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่มีผลการตรวจวินิจฉัย หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามหลักเกณฑ์และรายการที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด