update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กำแพงเพชรออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

กำแพงเพชร..0 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ต.ค. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่ร.ร.บ้านบึงสามัคคี หมู่ 9 ต.บึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร โดยมีนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอบึงสามัคคีและ นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสายพิน อินทโชติ และนางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมพิธีเปิด

น.พ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจ.กำแพงเพชร กล่าวว่า มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ การรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรง ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือ พอ.สว จ.กำแพงเพชร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ลำดับที่ 62

สำหรับการออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการรักษาพยาบาล บริการทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตรวจเลือดเกษตรกร ตรวจสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วยให้ความรู้และคำแนะนำโรคมะเร็งเต้านม