update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

โคกหนองนาแห่งน้ำใจความหวังผู้ต้องขังรุ่นที่3เรือนจำบางขวาง

นนทบุรี..0 เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 19 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี  ผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง  พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”รุ่นที่ 3 ที่เรือนจำกลางบางขวาง โดยมี บัญชาการเรือนจำ ข้าราชการ คณะวิทยากร เข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการ“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่3 นี้ เรือนจำบางขวาง ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยในระหว่างการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 100 คน

โดยผู้ต้องขังสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ ขอให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป ที่สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนกลับตนเป็นพลเมืองดี และร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป