update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯนนทบุรีจัดวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

นนทบุรี..0เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ 23 ต.ค.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 256 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมีคณะข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความ เจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ หรือการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป

นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบราชการให้ทันสมัย การปฏิรูประบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ และการสาธารณสุข