update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นายก อบจ.ระยองโชว์ผลงานขอโอกาสอีกสมัย

ระยอง..0 นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(อบจ.) เมื่วันที่ 23 ต.ค.โดยมีคณะผู้บริหาร และ ส.อบจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ การประชุมสภา อบจ.ระยอง ดังกล่าว เป็นการประชุมนัดสุดท้าย ก่อนที่ คณะผู้บริหาร และ ส.อบจ.ระยอง จะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ หลัง กกต.ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ปลายปีนี้

จากนั้นนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง หรือนายก”ช้าง” พร้อมด้วย รองนายก อบจ.และส.อบจ.เปิดแถลงผลงานว่า ตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.พยายามที่จะเปลี่ยนและพัฒนาจังหวัด ซึ่งก็ทำได้ตามที่รับปากไว้ เช่น ด้านการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกำหนดเป็นนโยบายลำดับแรกในการพัฒนา โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ การตั้งโรงเรียนในสังกัด อบจ.ระยอง เพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการขยะ มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ครบวงจร ปัจจุบันกำลังจะมีต้นแบบของโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ร.9 ซึ่งจะเป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวจังหวัดระยอง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนอีกด้วย

นายก อบจ.ระยอง กล่าวต่อว่า ตามที่ กตต.กำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นปลายปีนี้ ทำให้ตนและ ส.อบจ.ทุกคนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนั้น แต่ยังมีงานที่ยังค้างอยู่ เช่น โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่ครบวงจร เรื่องของการศึกษาสายอาชีวศึกษาของ อบจ.ระยอง ที่จบออกไปต้องมีงานทำ และโครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เรื่องการศึกษาจบไปแล้วมีงานทำ เป็นต้น ผมและคณะผู้บริหาร จึงวอนขอโอกาส ขออาสาพี่น้องประชาชนได้เข้ามาทำงานสานต่องานที่ยังค้างคาอยู่ต่อให้แล้วเสร็จ เป็นงานที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนอย่างมาก.