update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชลประทานประชาพิจารณ์สร้างฝายกำแพงเพชร

กำแพงเพชร..0เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 27 ต.ค..นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วย นายสดุดี พุธัง นายอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4, ผู้อำนวยการส่วน, นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ,หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลวังแขม ผู้นำท้องถิ่น  ร่วมประชุมประชาพิจารณ์“โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวคลองหนองขวัญ”ที่วัดจันทาราม ต.วังแขม อ.คลองขลุง

เพื่อทำความเข้าใจกับผู้คัดค้านในการงานก่อสร้างฝายฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม 3 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร และ นครสวรรค์)  และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และ นครสวรรค์ ที่ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงทางระบายน้ำฝายฯ  ได้มีเครือข่ายผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ 3 ได้พูดถึงปัญหาจากการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร น้ำจากแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองหนองขวัญ ส่งผลให้ได้รับความเดือนร้อน จึงร้องขอให้มีการสร้างฝายชั่วคราวแบบเรียงหิน เพื่อให้ทดน้ำเข้าประตูน้ำคลองหนองขวัญ มีน้ำใช้ทำการเกษตร  

ทั้งนี้ มีประชาชนประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชัง ได้พูดถึงปัญหาความเดือนร้อนที่จะตามมา หากมีการสร้างฝายชั่วคราวขึ้น ได้รับผลกระทบการประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังอย่างแน่นอน รวมทั้งยังมีสถานีสูบน้ำที่อยู่ด้านล้าง ที่จะมีการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวอีกด้วย   จึงอยากให้ศึกษาหาทางออกไปด้วยกันได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย    ในส่วนของการทำเวทีประชาวิจารณ์ ได้รับฟังความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย แล้วจะนำข้อมูลไปศึกษาต่อไป