update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ดเข้ม ! ปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยานรก

ร้อยเอ็ด..0 เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 27 ต.ค.นายชยันต์  ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดแผนปฏิบัติการยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี  รองผวจ.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

นายชยันต์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 5 มาตรการ คือมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในพื้นที่  มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด มาตรการป้องกันยาเสพติดเพื่อลดปริมาณผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  มาตรการบำบัดรักษายาเสพติดนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดที่เหมาะสม และมาตรการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผวจ.ร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ปฏิบัติการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด ในครั้งนี้ ให้พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือส่งจดหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยตรง ซึ่งจะปกปิดเป็นความลับ เพื่อเป็นเป้าหมายในการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหารตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดพิทักษ์เขตอำเภอ  ชุดพิทักษ์จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลเข้าดำเนินการกับผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อไป และได้มอบซองจดหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทุกแห่ง นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในการแจ้งเบาะแสอีกด้วย