update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ประชุมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

ตาก..0 นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ เข้าร่วมประชุมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ที่ห้อง Royal Jubilee ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 27-29 ต.คง 63

โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิด แนวทาง และวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ(ประเทศ)และการ สร้างทศวรรษที่น่าอยู่บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น