update newsการศึกษาข่าวเด่น

วพบ.จักรีรัชพัฒนานักศึกษาด้านภูมิปัญญาไทย.

ราชบุรี..0วันที่ 28 ต.ค. ดร.พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เผยว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชาภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 23 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในเขต อ.บ้านโป่ง เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจหลัก สามารถทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกในทีมสุขภาพชุมชนได้ ร่วมพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในอนาคตต่อไป