Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ราชบุรีขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม

นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผวจ.ราชบุรี ประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดราชบุรี ระยะที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในระยะที่ 1-3 ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” วัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการดำเนินโครงการในระยะที่ 4 นี้ได้ กำหนดจัดกิจกรรมในชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” จำนวน 12 แห่งที่มีศักยภาพในการเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัด โดยจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แนวทางการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม และกิจกรรมสนับสนุนการขยายชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” ร่วมกับวิทยากรแกนนำเพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปขับเคลื่อนในพื้นที่ชุมชนให้ประสบความสำเร็จต่อไป