15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ทต.ศรีสมเด็จลงนามพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

ร้อยเอ็ด..0 นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  มอบหมายให้ นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)  ลงนาม MOU กับ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ตามโครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ โดยมี นายภพกฤต สุทธิบากสกุล นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธาน  และข้าราชการสังกัด สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) คณะเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ  ในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ทั้ง 13 หมู่บ้าน ร่วมพิธี

นายสรศักดิ์ ศรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า  โครงการศึกษาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง ตำบลศรีสมเด็จ เป็นความร่วมมือบูรณาการวางแผนสนับสนุนการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้ประชากรในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงภาวะวิกฤตภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 กล่าวอีกว่า คณะทำงาน ได้ทำการสำรวจ และขุดเจาะบ่อบาดาล พบสายน้ำบาดาล ที่สามารถสูบน้ำได้ปริมาณที่เพียงพอ ณ บริเวณใกล้พระเจดีย์บุโรพุทโธ ภายในวัดป่ากุง โดยได้รับความเมตตา จากหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม ให้ดำเนินศึกษาโครงการฯ ได้ และอีกจุด ณ ที่พักพระรักษาป่าประชาศรีอินทราวิลัย อยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่อน้ำบาดาลทั้ง 2 จุด ดังกล่าว คาดว่าคงเพียงพอต่อการใช้น้ำของประชาชน ตามโครงการฯ ดังกล่าว