15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.เขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติฯระยอง

ระยอง..0 นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 6พ.ย.63  มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนางสาวกิติมา เศรษฐบุญสร้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และประชาชนให้การต้อนรับ

โดยองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านให้การรักษาพยาบาลประชาชนในพื้นที่ของโรงพยาบาลเขาชะเมา ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล ตรวจเยี่ยมหน่วยคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ไปออกหน่วยเคลื่อนที่ในการตรวจรับเด็กที่มีการพัฒนาการช้า เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไป พร้อมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และมอบกระเช้าผลไม้เป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย

สำหรับโรงพยาบาลเขาชะเขาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ 37 ไร่ โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 2559 และเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 กระทรวงสาธารณสุขได้เลือกโรงพยาบาลเขาชะเมาฯ เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ร.9 โดยเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่สง่างาม สมพระเกียรติ มีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลที่ดี มีระบบบริการสุขภาพที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดเมื่อวันที่ 27ธ.ค. 2550 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด และในปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้ง 10 แห่ง และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง

ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ขอพระราชทานสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้กับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล มีมติอนุมัติในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ สำหรับโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกและห้องน้ำผู้รับบริการ จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล วงเงินงบประมาณ  2,032,232.95 บาท (สองล้านสามหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาท เก้าสิบห้าสตางค์) ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว….0