update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กกต.ปทุมธานีจัดติวเข้มผู้สมัครท้องถิ่น

***ปทุมธานี..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ประธานเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ห้องปทุมชาติ อบจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 พ.ย.โดยมี นายอมร รัชตังกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเสือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ส่วน ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดโครงการ

***ขณะที่นายยุทธนา แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมรับฟัง มีผู้สมัครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกเขตเลือกตั้ง เข้ามารับฟังนโยบายโครงการฯ พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณและลงนามบันทึกข้อตกลงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

***ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งได้แก่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ช่วยหาเสียง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม

***สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็น 36 เขตดังนี้ อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 6 เขต อำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 2 เขต อำเภอสามโคก จำนวน 2 เขต อำเภอธัญบุรี จำนวน 6 เขต อำเภอคลองหลวง จำนวน 9 เขต อำเภอลำลูกกา จำนวน 9 เขต และอำเภอหนองเสือ จำนวน 2 เขต รวมทั้งสิ้น 36 เขต