update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

กองทัพภาค4น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.6

***นครศรีธรรมราช..0เมื่อเวลา 09.15 น.วันทมี่ 25 พ.ย.ที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6  ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช  พล.ต.วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานใน พิธีถวายราชสักการะ  และวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และพิธีสงฆ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ,ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำตรวจ หน่วยงานเอกชน ,นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชน , และ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธี

***ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 มอบให้มณฑลทหารบกที่ 41 จัดพิธีถวายราชสักการะ และวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ่าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อีกทั้งทรงพระราชทานกำเนิดหน่วยทหารเป็นหน่วยแรกขึ้นในภาคใต้ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช    

***ขณะที่ พล.ต.วรพล กล่าวในโอกาสว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2423  เมื่อ 17 มกราคม 2437 ทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยายศเป็น สยามมกุฎราชกุมารแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระราชพิธีสถาปนาที่กรุงเทพมหานคร  เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบรมชนกนาถ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 

***พระราชกรณียกิจที่สำคัญ อาทิ ด้านการปกครองประเทศและการทำนุบำรุงประเทศ ทรงปรับปรุงการปกครองแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย โดยโปรดให้ตราข้อบังคับ  สำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดแบ่งเป็นจังหวัดมณฑลและภาคยังได้ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงริเริ่มจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้พลเรือนได้มีโอกาสรับการฝึกหัดวิชาทหารไว้สำหรับเป็นหน่วยสนับสนุนกองทัพ เมื่อยามที่ประเทศมีภัยสงคราม นอกจากนี้ทรงตั้ง กองลูกเสือ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมให้กุลบุตรของชาติ  พร้อมที่จะบำเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

***ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทรงตั้ง “รร.ข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว ” เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ.2458 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการ ยก รร.ดังกล่าว ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย  ส่วนด้านประเพณี วัฒนธรรมและวรรณคดี โปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันติวงศ์ พ.ศ. 2467 ให้มีการใช้นามสกุล ให้มีกรตั้งคำนำหน้าสตรี . การใช้พุทธศักราช (พ.ศ.) และที่สำคัญคือ พระราชทานแบบธงชาติ ประกอบด้วย แถบสีน้ำเงิน สีขาว และสีแดง เป็น 5 ริ้ว ดังที่ปรากฏเห็นเช่นปัจจุบัน ได้พระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์”

***พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 15 ปี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2468 รวมพระชนมายุได้ 45 พรรษา  และ พระองค์ ได้พระราชทานกำเนิด หน่วยทหารค่ายวชิราวุธขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2494 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม ให้ค่ายทหารแห่งนี้ว่า “ค่ายวชิราวุธ ”