update newsข่าวอปท.ข่าวในประเทศ

ฝึกอบรมก้าวสู่อนาคตใหม่หลังพ้นโทษ

***สุโขทัย..0ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำ จ.สุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผวจ.สุโขทัย  เป็นผู้แทนพระองค์  ประกอบพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการฝีกอบรมตามโครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำจังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ย.2563   โดยมี นายกฤตภพ  จันทร์ภูโดม  ผบ.เรือนจำ จ.สุโขทัย นำผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 100 คน ,ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 23 คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน  123 คน

***ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้มีการฝึกอบรมตามโครงการพระราชทาน”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ในโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฎิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปสู่ภายนอก

***ผลการดำเนินการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน สามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมส่วนรวมได้   อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9  เพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สืบต่อไป