update newsการเมืองข่าวอปท.ข่าวเด่น

กมธ.ผลักดันทุ่งสงเมืองเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่26ก.ย. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  สภาผู้แทนราษฏร แถลงในการสัมมนาเรื่องการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  ในการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงแรมชฎา แอท นคร  อ.เมืองนครศรีธรรมราว่าคณะกรรมาธิการได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม  ผลักดันให้อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  เป็นเมืองพิเศษ  หรือเมืองที่มี  การจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  เพื่อให้เป็นองค์กรปกครอง   ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม   เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน   ในด้านต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การดำเนินการในเรื่องนี้   เป็นการผลักดันไปตามหลักการกระจายอำนาจ  และการพัฒนาเมือง   สำหรับพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พื้นที่ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่  ที่สามารถพัฒนาส่งเสริม ผลักดัน  ให้เกิดกลไกพิเศษในการบริหารจัดการพื้นที่  โดยนอกจากการผลักดันเมืองทุ่งสงแล้ว  จะมีการผลักดันพื้นที่บางแห่งในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นเมืองพิเศษด้วย

นายปริญญา  จันทรภักดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกล่าวว่า  ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการ  คือการทำให้เมืองทุ่งสง  หรืออำเภอทุ่งสง   มีเอกภาพในบริหาร  การแก้ปัญหา  มีอำนาจหน้าที่พิเศษเพิ่มเติม   มีการบริหารจัดการเมืองได้  เป็นระบบและเป็นระเบียบ คือต้องให้มีการต่อยอดการพัฒนา  เพราะปัจจุบันเมืองทุ่งสง  และพื้นที่รอบๆเมืองทุ่งสงหลายอำเภอ  เป็นพื้นที่การปลุกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  เช่น   ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ที่สร้างรายได้  ให้กับเมืองเป็นกอบเป็นกำ  เงินรายได้จากภาษีอาการ  สามารถนำมาบริหารจัดการและพัฒนาเมืองได้เป็นอย่างดี