15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

สหกรณ์เกษตรอุตรดิตถ์ติวเข้มสมาชิก

อุตรดิตถ์..0นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.ย.โดยมี นายเฉลา ทองเณร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายประพันธ์  มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้าอบรมจำนวน  131 ราย

นายกรกฏ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทราบว่า เดิมมีสมาชิกอยู่ถึง 10,158 ครอบครัว ครอบคลุมในเขตอำเภอเมือง จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์แห่งนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิก นับว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีและในปีนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  131 ราย ทางสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ที่มีแนวคิดในการจัดการ ให้การศึกษาอบรมสมาชิกใหม่ เพราะเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ยังไม่ทราบการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น กฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิหน้าที่ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฉะนั้น ทุกท่านต้องผ่านการอบรม เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์เสียก่อน

ด้านนายประพันธ์  มายรรยงค์ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันเกษตรกรในสถานะภาพเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ใน17 ตำบล มีสมาชิกอยู่ในตำบลต่าง ๆ อยู่ 56 กลุ่ม สมาชิก 10,158 ครอบครัว ในปีการบัญชี 2563/2564 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ตั้งแผนการรับสมาชิกใหม่  200 ครอบครัว มีเกษตรกรมาแสดงความจำนวนผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามกลุ่มต่าง ๆ ในครั้งนี้ 131 ราย ตามระเบียบการปฏิบัติของสหกรณ์ ในการรับเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิก จะต้องจัดให้มีการอบรมแก่เกษตรกรที่สมัครก่อน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ความข้าใจ ในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความศรัทธา ของสมาชิกใหม่ ต่อระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์ ให้เข้าใจเสียก่อน ในการจัดอบรมสมาชิใหม่ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 11 จ.พิษณุโลก โดย นายกฤษณะ มาเทียน ผอ.ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 มาให้การศึกษาอบรมในวันนี้สมาชิใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานสหกรณ์และครอบครัวสมาชิก ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป