update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

“ธรรมนัส”มอบ สปก.4-01ชาวพัทลุง

พัทลุง..0ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่  อ.เมืองพัทลุง  อ.ป่าบอน และ อ.ตะโหมด  จำนวน 130 ราย เนื้อที่ประมาณ 588 ไร่  เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ทั้งนี้  สำหรับจังหวัดพัทลุงนั้นมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 11 อำเภอ มีพื้นที่ดำเนินปฏิรูปที่ดิน จำนวน 232,068 และได้จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 28,078 ราย 40,548 แปลง เนื้อที่ 211,221 ไร่ ซึ่งประกอบ ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม จำนวน  210,574 ไร่ และที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 647 ไร่ ขณะที่ในปีงบประมาณ 2563 ส.ป.ก.จังหวัดพัทลุง กำหนดแผนจัดที่ดินไว้จำนวน 380 ราย 1500 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 439 ราย แปลง 3,014 ไร่ สามารถดำเนินการได้เกินกว่าแผนที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกันนายนัน  ชูเอียด  ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองธง  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง  พร้อมคณะ  เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนของราษฎร  พร้อมรายชื่อประชาชนในพื้นที่  ต.หนองธง  อ.ป่าบอน  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  อุปโภคบริโภค  ในช่วงหน้าแล้ง  จนทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  โดยเฉพาะน้ำเพื่อการทำสวนผลไม้  ขอให้รัฐบาลเร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้าบ้านเหมืองตะกั่วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในท้องที่  หมู่ที่  1 ต.หนองธง  อ.ป่าบอน ที่กรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในปี  พ.ศ.2564 – 2566  แต่ถูกกลุ่มชาวบ้านแกลุ่มเอ็นจีโอออกมาคัดค้าน  จนทำให้นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวและรายงานให้กระทรวงฯได้รับทราบภายใน  60  วัน  ร.อ.ธรรมนัส  รับปากนำเรื่องแจ้งให้นายกรัฐมนตรี  และนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับทราบต่อไป