update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่น

พัฒนาครู-บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยเอ็ด..0นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประธานเปิดการจัดงานมหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ”กลุ่มพื้นที่การบริหาร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในเขตตรวจราชการที่ 12  คณะผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก            

นายอดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้รับรางวัล บุคลากร ในเขตตรวจราชการ ที่ 12  ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน จำนวน  400 คน