update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ระยองประชาพิจารณ์ธุรกิจท่องเที่ยว

ระยอง..0เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 ก.ย. นายจิรศักดิ์  ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง  เป็นประธานเปิดรับฟังความเห็นโครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว จัด โรงแรมบ้านฉางพาเลซ อ.บ้านฉาง จ.ระยองโดยมี รศ.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา น.ส.พัธชนิกา  สวัสดี หัวหน้ากลุ่มวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟัง

รศ.วัชรินทร์ กาสลัก  กล่าวว่า  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออกจากจังหวัดระยองไว้เป็นช่วงๆหลายหน่วยงานด้วยกัน แต่ถนนเหล่านี้มีมาตรฐานแตกต่างกัน ขาดความต่อเนื่องและความสะดวกปลอดภัย ขาดเส้นทางที่ได้มาตรฐานเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ทำให้พื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีความสวยงามและมีศักยภาพที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางการท่องเที่ยวได้ ยังขาดการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวอีกว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลสำคัญ แก้ไขปัญหาการจราจรและลดระยะเวลาการเดินทาง สามารถรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต เปิดพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการเจริญเติบโนของสนามบินอู่ตะเภา

รศ.วัชรินทร์ กล่าวด้วยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ  ชี้แจงความรายละเอียดของโครงการ ให้กับประชาชนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯให้ครบถ้วนต่อไป