update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

เขตจอมทองเปิด“หอเกียรติยศ”จิตอาสา

กรุงเทพฯ..0นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง”เมื่อวันที่ 28 ก.ย. โดยมี น.ส.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยทหารพระราชทาน 904 สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตจอมทอง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเขตจอมทอง

สำนักงานเขตจอมทอง ได้จัดตั้ง “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง” เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นสถานที่ใช้เก็บรวบรวมกิจกรรมผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา ประกาศคุณความดีของจิตอาสาที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำความดี และประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาของเขตจอมทอง ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน