update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

วัดดพระธาตุช่อแฮจัดกิจกรรมอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค.66

*****แพร่.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโกศัยเจติยารักษ์ ดร.รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง กล่าวว่า  ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติครั้งที่ 30/2565 มติที่ 1017/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร และส่วนราชการต่างๆ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2566

*****ในส่วนของวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 1 ส.ค.66เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.66  เวลา 13.30-15.00 น.พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา วันที่ 28 ก.ค.66 เวลา 13.00 น.พิธีอุปสมบท

*****ส่วนวันที่ 1 ส.ค.66 วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยภาคเช้า เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชน พร้อมกันในพระอุโบสถ ทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา เจริญกิจภาวนา แผ่เมตตาและปฏิบัติธรรม ภาคค่ำ เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชน พร้อมกันในพระอุโบสถ ทำวัตรเย็น เจริญกิจภาวนา แผ่เมตตา และเวลา 19.20 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่นำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์องค์เทศน์แสดงพระธรรมเทศนา จากนั้นจะได้ถวายกัณฑ์เทศน์  เสร็จแล้วประธานสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ทำการทักษิณาวัตร หรือเวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมได้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหล