update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

คณะสงฆ์จ.แพร่จัดอบรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯกว่า200รูป

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายบงานว่า ที่พุทธมณฑลจังหวัดแพร่ (วนอุทยานแพะเมืองผี) ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่11-15 ธ.ค.66 สืบเนื่องมาจาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวไทยมาช้านานทำให้ประเทศไทยของเราดำรงอยู่ใด้ตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ในภาวะสถานการณ์ปัจจุบันโลกและสังคมกำลังเปลี่ยนไป ทำให้จิตใจของคนก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปตามโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามระบบเศรษฐกิจ การเมือง ที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวายจึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย เพราะกำลังหลงอำนาจหลงวัตถุ จนลืมเรื่องของการพัฒนาจิตใจ

*****ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่คิดได้ไหวตัวทันก็หันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมแสวงหาทางสันติสุขจึงช่วยให้ประเทศชาติยังอยู่ได้ พระสงฆ์นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการนำธรรมสู่ประชาชนในรูปแบบของการเทศน์สั่งสอน และอบรมทั้ง ในวัดและนอกวัดแก่หน่วยราชการ องค์กรเอกชน เด็กเยาวชนและ ประซาชนเพราะถือว่า การเผยแผ่ เป็นหัวใจสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนต่อไปโดยมี พระสังฆาธิการระดับ จอ. รจอ.,จต.รจต.ประธานที่พักสงฆ์ ในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมและปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ในครั้งนี้จำนวนกว่า 200 รูป

*****ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพิ่มความรู้ในหน้าที่และอำนาจของพระสังฆาธิการในการบริหารวัดพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติธรรมของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดแพร่ มอบนโยบายเทคนิคและทิศทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้แก่พระสังฆาธิการเพื่อให้องค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป

*****โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พระเถระชั้นผู้ใหญ่  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้มีส่วนราชการ เช่น สนง.พระพุทธศาสนาจ.แพร่ สนง.วัฒนธรรมจ.แพร่  นายโชคชัย พนมขวัญนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ /นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อร่วม พิธี

….