ผู้ว้าฯพังงา หน่วยงานรัฐ คหบดี องค์กรสตรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมลงนามขับเคลื่อนแก้ปัญหายากจนช่วยพี่น้องประชาชนให้ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด” ตามหลักพอเพียง


*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ประธานในพิธีลงนามนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสตรี/คหบดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อน (1 องค์กรสตรี 1 ตำบล TPMAP) ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีนางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา นางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา คหบดี องค์กรสตรี และหน่วยงานราชการ ร่วมลงนาม เพื่อบูรณาการทั้งจากหน่วยงานรัฐ คหบดี องค์กรสตรี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มเป้าหมาย TPMAP ในแต่ละตำบล ร่วมขับเคลื่อนขจัดความยากจนซึ่งเป็นเสมือนโรคทางสังคม เป็นภาระบั่นทอนสร้างปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

***** ทั้งนี้ จังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP Logbook ชี้เป้าครัวเรือน จำนวน 2,606 ครัวเรือน 9,107 คน สร้างโมเดลแก้จน “พังงา อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” แก้ปัญหาใน 5 มิติ คือ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และมิติอื่นๆ ผ่านทีมพี่เลี้ยงหมอแก้จน 1 หมอ 1 ครัวเรือน ในทุกอำเภอ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของแต่ละครัวเรือน “สร้างเบ็ดตกปลาให้สามารถจับปลามากินได้” ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ ทัศนคติ จนสามารถต่อยอดในการประกอบสัมมาชีพหรือวิธีการเลี้ยงชีพโดยสุจริตและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบูรณาการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนพังงาได้ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด”