update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศอ บต ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยและคณะหารือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

*****ยะลา..ผู้สื่อข่ารรายงานว่าา ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  อำเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.66 นายบุญพาศ รักนุ้ย  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานต้อนรับนายตีแยรี มาตู (Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาเยือน ศอ.บต. เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีคณะผู้บริหารของ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

***** ในการนี้ นายบุญพาศ รักนุ้ย  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายตีแยรี มาตู ในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุข และการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

*****นายบุญพาศ รักนุ้ย  กล่าวว่า ในนามตัวแทนของรัฐบาลไทยที่ประจำอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่คณะฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ สำหรับบทบาทสำคัญของ ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งปวง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความมั่นคงในฐานราก พัฒนาอาชีพ และการศึกษาให้มีความเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสการมีงานทำ สร้างความเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้มีความก้าวกระโดดในทุกมิติ

*****ด้าน นายตีแยรี มาตู  กล่าวขอบคุณ ศอ.บต. ที่ให้การต้อนรับ พร้อมหารือประเด็นที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว และแนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้สื่อสารไปยังรัฐบาลกลางของประเทศฝรั่งเศสรวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่ ที่ผ่านมาได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและปัตตานี  นักวิชาการ ผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานพูดถึงความสำคัญของ ศอ.บต. ในการเป็นหน่วยหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านในพื้นที่

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน