update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายอำเภอเบตง มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง”

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตงเป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง”ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง โดยมี นายมุกกอตา หีมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง พร้อมด้วย นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ  ร่วมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินแต่ไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

*****นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า นโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำ มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562  ซึ่งกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอ ช่วยให้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และนำไปสู่การขยายแนวพระราชดำริในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนองนา โมเดล อันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

*****ในส่วนของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  คทช.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเบตง” ท้องที่ตำบลอัยเยอร์เวง  ตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลเบตง ตำบลยะรม และตำบลธารน้ำทิพย์  และจังหวัดยะลาได้จัดพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 363 ราย 443 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 2,007-0-53 ไร่ ด้าน นายมุกกอตา หีมเจริญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขาเบตง กล่าวว่าส่วนที่เหลือก็จะได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายการจัดที่ดินให้ประชาชนเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ชะลอความเหลื่อมล้ำทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน