update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผวจ.แพร่รับโล่4รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงพลังงาน

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ เข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 202๓) ที่ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66 โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกฯ รมว.พลังงาน เป็นประธานการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รองนายกฯและรมว.พลังงานกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประจำปีนี้

***** สำหรับจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023) ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน  2. ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงที่สุดในกลุ่ม “ผ่านดีเยี่ยม” ในแต่ละประเภทหน่วยงาน

*****3. ประเภทรางวัลโล่เกียรติยศสำหรับจังหวัดที่มีหน่วยงานซึ่งเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย จังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีผลบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวนร้อยละ 100 โดยมีจังหวัดที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 จังหวัด 4.ประเภทรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม”