18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ขับเคลื่อนเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนยากจน

***ร้อยเอ็ด..0นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต 1 , 2 , 3  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

***นายสมชัย กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน และความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งเป็นการช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ ตามโครงการของ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน

*** โดยได้เริ่มโครงการที่แม่ฮ่องสอน ถือเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไว้ความว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

*** ทั้งนี้ ใน วันที่ 13 กันยายน 2563 ได้มีการลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางได้แก่ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อขยายผลดำเนินโครงการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 ) ของทุกจังหวัดทั่วประเทศและในปีงบประมาณ ปี 2563 ทุกจังหวัด ได้มีการดำเนินโครงการ ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ