update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดกิจกรรมการประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก  น.ส.จุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก นายทองพูน เทียมแสน นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการประชุมการสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และแนวทางที่กำหนด

*****โดยบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. ของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดนครนายก มาเป็นผู้แนะนำให้ความรู้ ในการป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดให้มีทักษะชีวิตและมีจิตสำนึกที่ดีไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครนายกร่มเย็น 77 ปี