15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ร้อยเอ็ดเพิ่มทักษะอาชีพนักเรียนยากจน

***ร้อยเอ็ด..0ดร.อดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประชุมชี้แจงให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่หอประชุมราชบุรษจันทร์ อุตมะพรหม ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 135 คน

***ทั้งนี้ ดร.อดุลย์ศักดิ์  กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2564 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ 2564 จึงได้จัดประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณ 2564 เพื่อชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดร้อยเอ็ด

***โดยมีวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด มาให้ความรู้เต็มที่