29 กุมภาพันธ์ 2024
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประธานประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผวจ.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดื โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฏหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ผู้แทนอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนภาคประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม

*****นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญได้แก่ การให้ความเห็นชอบผลการทำประโยชน์ในลักษณะท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 ประกอบผลการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขฯ ชุ ดใหญ่ กับคณะทำงานฯ อุทธรณ์ ทั้ง 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 จำนวน 44 แปลง ตามที่คณะทำงานฯ  อุทธรณ์ เสนอ   การพิจารณาคำร้องขอรังวัดเพิ่มเติม พื้นที่ตำบลสามขา ตำบลท่าหาดยาว ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย และตำบลดูกอึ่ง ตำบลสาวแห ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จำนวน 113 แปลง   โดยที่ประชุมร่วม มอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ ต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ