18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

พลังจิตอาสาเบตงปรับภูมิทัศน์สนามกีฬา

***ยะลา..0นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง จ.ยะลา ประธาน พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อสายวันที่ 26 พ.ย.

โดยมี พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง   พ.ต.ท.อดุลย์ เง๊าะ  รอง  ผกก.ป.สภ.เบตง   พ.ต.ท.ณัฐพล นาคบุตรศรี สวป.สภ.เบตง   ร.ต.อ.นิรันดร ทองดำ รอง สวป.สภ.เบตง พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน สภ.เบตง  หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเบตง จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน  เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และความร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

***นายสุริยา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”  ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทำความสะอาด สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง  เป็นกิจกรรมตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างยั่งยืน